ماهنامه حافظ شماره 4

200,000تومان

حافظ عنوان ماهنامه ای است پژوهشی و ادبی و تاریخی وسیاسی است مدیر مسئول و سردبیر ماهنامه حافظ آقای سید حسن امین است و در شناسنامه آن به صراحت آمده که مجموعه مقالات حاضر ابزار انتقال علم و اندیشه برای تدوین دایره المعارف های در دست تالیف است و برای توزیع یا فروش به شکل رسانه ای عرضه نمی شود یعنی این ماهنامه یک نشریه داخلی است یا به روایت فرم دعوت به اشتراک چاپ شده در صفحه ۸۴ شماره ۷۱ می باشد